Golfens jämställdhetsarbete – Vision 50/50

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande golfsverige. Syftet är att skapa en jämnare könsfördelning bland golfspelare, men också bland medlemmar i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”.

Till Vision 50/50 finns en digital utbildning, som är den första i sitt slag i idrottssverige. Den är utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Vision 50/50 på Mälarö GK Skytteholm

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering är självklart och viktigt, samtidigt som medvetenheten om dessa frågor ökar i samhället. Vår klubb har en relativt stor övervikt av manliga medlemmar, endast cirka 20% är kvinnor. Vi ser därför att vi har en del utmaningar i att inkludera medlemmar i klubbverksamheten. Från klubbstyrelsens sida tror vi att det finns mycket att vinna på en bättre könsfördelning, dels för att säkra klubbens framtida rekryteringar dels för att bidra till ett bättre och mer jämställt samhällsklimat.

Under våren 2021 startade Mälarö GK Skytteholm detta långsiktiga förändringsarbete. Vårt arbete började med Svenska Golfförbundets utbildning, som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare, för att säkerställa prioritet och att arbetet skulle få fäste. Arbetet har också bedrivits i samråd med Svenska golfförbundets klubbrådgivare Lena Lindström som stöttat och stämt av klubbens arbete. 

Styrgruppen för förändringsarbetet bestod av Britt Bergström, förändringsledare, ordförande i juniorkommittén och numera vice ordförande i klubbstyrelsen, Per Jomer, dåvarande ordförande i Mälarö GK Skytteholm, Cecilia Landelius, ledamot av Banrådet samt numera suppleant i klubbstyrelsen, Jimmy Fröberg, dåvarande vice VD, och numera VD i Mälarö Golf AB, samt Johan Eriksson Tapper, dåvarande platschef på Mälarö Golf AB.

Ett stort antal medlemmar från klubbens kommittéer och driftbolagets personal var engagerade i de spaningar, dvs. observationer ute i verksamheten, som inledningsvis gjordes under 2021 för att definiera Mälarö GK Skytteholms läge avseende ojämställdhet.

Spaningarna identifierade ett antal problemområden som resulterade i specifika problemformuleringar. Utifrån dessa problemformuleringar definierades mål, indikatorer och mätpunkter perspektiven medlemmar, ideellt arbetande medlemmar, golfbanorna, anläggningen, verksamheten och ekonomin. Dessa bildade tillsammans med aktiviteter och rutiner Mälarö GK Skytteholms handlingsplan för Vision 50/50.

Vårt Vision 50/50-projekt har drivits i samarbete med Mälarö Golf AB för att säkerställa att jämställdhetsarbetet fortsätter att vara en integrerad del i klubbens och hela anläggningens övergripande utvecklingsarbete.

Vision 50/50-projektet avslutades med att Mälarö GK Skytteholm på klubbens höstmöte 2022 tilldelades Svenska golfförbundets diplom.

Även om projektet har avslutats fortsätter klubben självklart sitt arbete för en jämställd klubbanda och förhoppningsvis större procentuell andel kvinnliga medlemmar.

Vi kommer att årligen inför varje höstmöte stämma av vår handlingsplan och dokumentera hur jämställdhetsarbetet fortskrider i alla delar av verksamheten.

Vill du veta mer om eller vill bidra med synpunkter på vårt fortsatta jämställdhetsarbete i klubben kontakta gärna någon av oss:

Britt Bergström, brittebergstrom@gmail.com

Cecilia Landelius, landelius.cecilia@gmail.com  

Cecilia Landelius, Per Jomer, Britt Bergström

Cecilia Landelius, Per Jomer, Britt Bergström