Klubben

Golfens jämställdhetsarbete – Vision 50/50

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande golfsverige. Syftet är att skapa en jämnare könsfördelning bland golfspelare, men också bland medlemmar i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”.

Till Vision 50/50 finns en digital utbildning, som är den första i sitt slag i idrottssverige. Den är utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda och utföra förändringsarbetet. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Vision 50/50 på Mälarö GK Skytteholm

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering är självklart och viktigt, samtidigt som medvetenheten om dessa frågor ökar i samhället. Vår klubb har en relativt stor övervikt av manliga medlemmar, endast 20% är kvinnor, och vi ser att vi har en del utmaningar i att inkludera medlemmar i klubbverksamheten. Från klubbstyrelsens sida tror vi att det finns mycket att vinna på en bättre könsfördelning, dels för att säkra klubbens framtida rekrytering och dels för att bidra till ett bättre och mer jämställt samhällsklimat.

Under 2021 startade Mälarö GK Skytteholm detta långsiktiga förändringsarbete. Vårt arbete började med Svenska Golfförbundets utbildning, som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare för att säkerställa prioritet och att arbetet får fäste. Vårt Vision 50/50-projekt drivs i symbios med driftbolaget för att säkerställa att arbetet blir en integrerad del i klubbens och hela anläggningens övergripande utvecklingsarbete.

 

Styrgruppen för Mälarö GK Skytteholms förändringsarbete består av följande personer:

Britt Bergström, förändringsledare

Per Jomer, ordförande Mälarö GK Skytteholm

Cecilia Landelius, ledamot av Banrådet

Jimmy Fröberg, vVD Mälarö Golf AB

Johan Eriksson Tapper, platschef Mälarö Golf AB

 

Ett stort antal medlemmar från klubbens kommittéer och driftbolagets personal har varit engagerade i de spaningar, dvs. observationer ute i verksamheten, som inledningsvis gjordes under 2021 för att definiera Mälarö GK Skytteholms nuläge avseende ojämställdhet. Spaningarna identifierade ett antal problemområden som resulterat i specifika problemformuleringar. Utifrån dessa problemformuleringar har vi definierat mål, indikatorer och mätpunkter för perspektiven medlemmar, ideellt arbetande medlemmar, golfbanorna, anläggningen, verksamheten och ekonomin. Dessa bildar tillsammans med aktiviteter och rutiner Mälarö GK Skytteholms handlingsplan för Vision 50/50. Något slutdatum för förändringsarbetet är inte fastställt utan arbetet drivs parallellt med att vi faktiskt genomför förändringar ute i verksamheten.

 

Vill du veta mer om vårt arbete med Vision 50/50 eller vill bidra till arbetet med dina synpunkter, kontakta gärna någon av oss:

Per Jomer, per.jomer@gmail.com

Britt Bergström, brittebergstrom@gmail.com

Cecilia Landelius, landelius.cecilia@gmail.com