Allmänna tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser för Mälarö GK

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

 

Villkor för tävling

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte har fritt spel på Mälarö GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Handicapklasser 

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap till och med 11,9

Klass B handicap 12,0 till 25,9

Klass C handicap 26,0 till 36,0

Spelare i handicapgrupp 6 (37–54) får delta, men deltar med spelhandicap baserat på handicap 36,0.

Vid färre än fyra deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.


Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

 

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång är klockan 18, tre dagar före första tävlingsdag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken).

Efteranmälan
TL beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Anmälningsavgifter
Senior:                100 kr
Junior (0-21 år)    50 kr

I vissa tävlingar ingår frukost, lunch eller middag med en högre anmälningsavgift.

Tävlingsgreenfee
18 hål 400 kr vardag , 500 kr helg.

Tävlingsdagen

Start
Startlista publiceras senast kl.10.00 dagen före tävling. Spelaren skall anmäla sig, betala fastställda avgifter, kvittera ut sitt scorekort hos tävlingsledningen senast 15 minuter före den för spelaren utsatta tiden. 
Sker anmälan senare kan den utsatta starttiden bli förverkad.

Vid kanonstart skall spelare anmäla sig senast 45 minuter före start.

Tee i handicaptävling
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från tee III och samtliga damer spela från tee V.

Hund eller andra husdjur
Husdjur får ej medföras under tävling. Plikt vid överträdelse: Diskvalifikation.

”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Prisutdelning 
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller Tävlingskommittén. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

 

Tävlingsregler

Avbrott i spelet (anm. i Regel 5-7a)
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 5-7a och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 5-7c efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. 

Följande signaler används:
Spelet omedelbart - En lång signal med sirén.
Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  


Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

 *Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel
– Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGEL (om inget annat sägs i tävlingsregeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag