Höstmöte - Dagordning

Välkomna till Mälarö Golfklubb Skytteholms Höstmöte 29 november 2017 kl 19.00.

Plats: Tappströmsskolans Matsal, Ekerö C.

 

Dagordning för Höstmötet 29 november 2017

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  8. Val av a. klubbens ordförande för en tid av (1) år; b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;  c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;  d. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.  e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;  f. ombud till GDF-möte.
  9. Mötet avslutas

 Efter mötet kommer Information att ges om planer för banan, driftsbolagets utveckling samt restaurangens planer för 2018.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset och på klubbens hemsida senast 21 november 2017.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober 2017.
Kansli@malarogk.se är mailadressen.

 

Hälsningar

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Mästarmötet 2017 2017-10-15
Höstmöte - Dagordning 2017-10-14
Bilförbud. 2017-10-13
Rangen stängd för säsongen. 2017-10-05
Ändrade öppettider. 2017-08-25